Управа

Друштвом управља Оснивач (Општина Пљевља), под условима утврђеним законом, Одлуком о оснивању и Статутом Друштва.

Оснивач:

  • даје сагласност на Статут Друштва
  • даје сагласност на статусне промјене
  • даје сагласност на цјеновник услуга који утврђује Одбор директора
  • даје сагласност на избор Извршног директора
  • именује и разрјешава чланове Одбора директора
  • даје сагласност на годишњи програм рада Друштва
  • даје сагласност на годишњи извјештај о раду Друштва
  • даје сагласност на промјену назива дјелатности, сједишта и основног капитала Друштва
  • доноси одлуку о расподјели добити и начину покрића губитка, и
  • доноси одлуку о промјени облика, реструктурирању и добровољној ликвидацији Друштва

Органи Друштва су Одбор директора и Извршни директор.

Одбор директора је орган управљања друштвом.

Извршни директор је орган руковођења друштвом.

Изврни директор друштва је дипл. правник Саша Јечменица.

Чланови Одбора директора су: