О нама

Оснивач Друштва са ограниченом одговорношћу „Чистоћа“ је Општина Пљевља.

Скраћени назив Друштва је ДОО „Чистоћа“ Пљевља.

Сједиште Друштва је у Пљевљима, ул Народне револуције бб.

Основни капитал Друштва представља:

  • новчани улог од 1 еура
  • неновчани улог који чине покретне и непокретне ствари, новчана средства и друга имовинска права преузета од Јавног предузећа „Чистоћа“ – Пљевља, чију ће процјену извршити овлашћени независни процјењивач, у складу са Одлуком о оснивању и законом. Основни капитал из става 1 овог члана је имовина Оснивача.

Финансирање дјелатности које имају карактер дјелатности од јавног интереса врши се из Буџета општине, сопствених прихода Друштва и других извора које утврди Оснивач у складу са законом.

Средства за обављање дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса обезбјеђује се из сопствених прихода Друштва.