Организација

Основи облици оорганизације ДОО „Чистоћа“ су сектори:

  1. Сектор за техничко-оперативне послове и
  2. Сектор за економско-комерцијалне, финансијске, опште и правне послове

Сектор за техничко-оперативне послове у свом саставу има четири радне јединице:

  • РЈ за прикупљање и одвоз комуналног отпада
  • РЈ за уређивање и чишћење јавних површина
  • РЈ за одржавање механизације
  • РЈ „Зеленило“

Сектор за економско комерцијалне, опште и правне послове у свом саставу има Службу за заједничке послове.